Vragenlijst voor toekomstige puppy kopers/
Questionnaire for prospective puppy buyers!Wij (Dazzling Spirit kennel) zijn zeer grote Aussie-liefhebbers en actief bezig in verschillende hondensporten. We fokken af en toe een nestje Aussies, die voldoen aan de ras standaard en het fokregelement van de Australian Shepherd Club Nederland, intelligent zijn en kunnen doen wat een Aussie zou moeten doen - werken! We zetten ons helemaal in om honden te fokken die lichamelijk en geestelijk gezond zijn.
Thank you for inquiring about a puppy from Dazzling Spirit Australian Shepherds. We are dedicated Aussie lovers who participate in various dog related events and we breed occasionally to produce what we believe to be a quality Aussie that conform to the breed standard, are intelligent and able to do what the Aussie was meant to do - work! We focus on doing all we can to produce physically and mentally sound dogs. We breed conform the rules of the Australian Shepherd Club of the Netherlands.

Als we pups beschikbaar hebben, zorgen we ervoor dat de pups alleen verkocht worden aan een vertrouwd en liefdevol thuis. En we doen ons best, zowel door deze vragenlijst als op andere manieren, om voor een goede 'match' tussen persoonlijkheid van de toekomstige eigenaar en onze pups te zorgen. Daarom vragen we u om deze vragenlijst in te vullen, om ons te helpen u een beetje te leren kennen en te begrijpen waar u naar zoekt in een puppy.
When we have puppies available we ensure that our puppies are only sold to loving committed homes and we do our best, though this questionnaire and other means, to ensure a good match between the personality of prospective owners and our puppies, that is why we ask you to fill in this questionnaire, to help us get to know you a little and to understand what you are looking for in a puppy.

We proberen zoveel mogelijk het temperament en persoonlijkheid van elke pup te evalueren door ze te observeren tijdens hun ontwikkeling. We proberen de pup en de koper zo te 'matchen' dat we de gelukkigste pups en kopers krijgen.
As much as possible we evaluate each puppy's temperament and personality by observing them during their development. We attempt to match the puppy to the buyer to produce the best fit of puppy and family.

De pups zijn allemaal in huis groot gebracht en worden goed verzorgd en gesocialiseerd zolang ze bij ons zijn. Elke pup krijgt een heleboel liefde, speeltijd en aandacht. Zelfs met alle aandacht, zijn pups die naar hun nieuwe huis gaan, niet goed getrainde, gemanierde producten die helemaal klaar zijn... het zijn pups! Ze zullen ongelukjes hebben en ze zullen de fout in gaan, dat hoort allemaal bij het puppy-zijn. We verwachten van de nieuwe eigenaren dat ze het werk afmaken wat wij zijn begonnen en hun pup te helpen een volwassen, goed gemanierde aussie te worden. We houden ook erg veel contact met onze puppy-kopers, we willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de pup. We organiseren reunies en verschillende activiteiten (zoals b.v. een aanleg test voor schapendrijven). We zijn ook altijd bereid om u te helpen met vragen of wat dan ook nog meer!
We are very protective of our puppies...they are all raised in our home and are well cared for and socialized during their time with us. Each and every puppy receives a lot of love, play time and attention. Even with all the attention, puppies going to a new home are not a trained, well-mannered finished product…they are puppies! They will have accidents and they will get in to mischief, all part of being a puppy. We expect new owners to finish the job we have started and help their puppy become a mature, well-mannered Aussie. Also we keep in close contact with our puppy buyers, we would like to keep informed about the development of the pup. We organize reunions now and then and several activities like natural ability test for herding. We're always available to help you with questions or just about anything else!

Deze vragenlijst is ervoor bedoeld om ons een beter beeld te geven van de geïnteresseerden in onze Aussies en wat u zoekt in een hond. Daarmee helpt deze vragenlijst ons om de potentiele koper te koppelen aan een geschikte pup, die uiteindelijk zal zijn waar u naar zoekt! Deze vragenlijst maakt op geen enkel manier deel uit van een contract van onze kant dat er een Australian Shepherd beschikbaar zal zijn voor u, noch zal er alleen op basis van uw antwoorden besloten worden of we u wel of niet een Australian Shepherd aanbieden. Ook zijn er geen goede of verkeerde antwoorden!!
This questionnaire serves the purpose of helping us become better acquainted with the people inquiring about our Aussies. It serves to present us with a more complete picture of what you are looking for in a dog and to help us match you as a potential buyer with a dog that will, ultimately, turn out to be what you are looking for. This questionnaire in no way constitutes a contract on our part that there will be an Australian Shepherd available for you, nor do your responses serve as the sole determinant of whether or not a Australian Shepherd will be offered. Also there are no right or wrong answers!

Vul alstublieft de volgende informatie in en klik op de "Submit" knop onder aan het formulier als u klaar bent. Als uw web browser geen formulieren ondersteunt, stuur ons dan een
e-mail.

Please complete the following information and click on the "Submit" button at the bottom of the form when done. If your web browser does not support forms, please send us an e-mail.
Naam/ Name:
Adres/ Address:
Woonplaats/ City:
Land/ Country:
Tel.nr.:
Email:
Leeftijd/ age: < 18
18 - 25
26 - 50
> 51
Andere volwassenen in het huishouden.
Any other adults in your home
Heeft u kinderen?/ Do you have children? ja/ yes
nee/ no
Zo ja; hoeveel en van welke leeftijd? Zijn ze gewend aan honden en weten ze hoe ze er in het algemeen mee om moeten gaan?
If so; how many and what ages? Are they used to dogs and do they know how to handle dogs in general?:
Heeft u nog andere honden? Zo ja, van welk ras en leeftijd?
Do you have any other dogs? If so, of which breed and age?
Heeft u nog andere dieren? Zo ja, wat voor soort?
Do you have any other pets/livestock? If so what type?
Waarom wilt u graag een Australian Shepherd?
What are your reasons for wanting an Australian Shepherd?
Heeft u nu of heeft u ooit eerder een Aussie gehad?
Do you own or have you ever owned an Aussie before?
ja/yes
nee/no
Heeft u ooit eerder een pup opgevoed?
Have you ever raised a puppy?
ja/yes
nee/no
Zo ja; wanneer? If so when?
Zou u een bench gebruiken voor uw pup?
Would you use a crate to confine your pup?
ja/yes
nee/no
Hoeveel tijd en energie zult u per dag aan uw pup kunnen spenderen?
How much time and energy will you spend per day with your pup?
Hoeveel uur per dag zal deze hond alleen thuis blijven?
How many hours will this dog be left alone per day?
Gaat u ermee accoord, dat wanneer u om wat voor reden dan ook, niet meer voor de hond kan zorgen, wij gelijk worden geinformeerd?
Do you agree that, if for some reason you are unable to care for this dog, we will be immediatly contacted?:
ja/yes
nee/no
Bent u van plan om met de pup naar puppy-cursus te gaan?
Will you provide basic obedience training and attend kindergarten puppy classes?
ja/yes
nee/no
Welke sporten zou u graag willen gaan doen met uw Aussie?
Schapen/eenden drijven, showen, obedience/gehoorzaamheid, behendigheid, IPO, speuren, reddingshondenwerk, fokken, dogfrisbee, doggydance, of iets anders (a.u.b. nadere uitleg)? Vul a.u.b. alles in wat u van plan bent.
What area(s) of interest would you like to pursue with your Aussie?
Working stock, conformation, obedience, agility, tracking, search and rescue, dogfrisbee, doggydance, breeding, or other (please explain)? Please list all applicable.
Vermeld a.u.b. wat voor trainingen u al eerder hebt gedaan.
Please list any prior dog training experience you have had.
Zou u bereid zijn om ons op de hoogte te houden hoe de pup zich verder ontwikkeld?
Will you provide us with feedback on your pup's development?
ja/yes
nee/no
Kleur voorkeur(en)
Colour preference(s):
black tri
red tri
blue merle
red merle
geen voorkeur/no preference
Geslacht voorkeur/ Gender preference: teef/ female
reu/ male
teef, maar zou reu overwegen/ female, but would consider male
reu, maar zou teef overwegen/ male, but would consider female
geen voorkeur/no preference
Welk karakter zoek u in een hond?
What type of personality are you looking for in a dog?
Bent u bekend met het feit dat er ook bij de Aussies zich gezondheidsproblemen voordoen?
Are you aware of the health problems common in Aussies?
ja/yes
nee/no
Weet u dat Aussies middelgroot zijn en heel erg actief en ook nog af en toe heftig in de rui kunnen zijn?
Are you aware that Aussies are medium sized and very active dogs that shed?
ja/yes
nee/no
Verdere opmerkingen: Heel graag willen we alles weten waarvan u denkt dat het ons kan helpen om het juiste puppy voor u uit te kiezen.
Further comments: Please feel free to add everything that you think would help us in choosing the right individual for you. /em>

We willen u bedanken voor het nemen van de tijd om deze vragenlijst in te vullen.

We doen heel veel moeite om er zeker van te zijn dat onze puppies zoveel mogelijk vrij zijn van genetische afwijkingen door informatie te krijgen over de ouders en voorouders. Echter, we kunnen dit helaas niet garanderen. Maar indien, wanneer dan ook, uw Aussie gezondheidsproblemen heeft, erfelijk of niet, willen we hier direct van op de hoogte worden gebracht, zodat we tot hulp kunnen zijn en dit ook eventueel in belang van de broers en zusjes. Voordat de puppies naar hun nieuwe eigenaren gaan zijn ze gechecked op Iris Coloboma, Cataracts of CEA (Collie Eye Anomaly) en zijn ze met 6 weken oud gevaccineerd tegen Hondeziekte en Parvo en zijn volledig onderzocht door de dierenarts.

We would like to thank you for taking the time to fill in this questionnaire. The idea behind these questions is that, knowing the pups temperament from day one, we may see different things in them than you would as a stranger attempting to pick one. In this way we may be better able to guide you toward a puppy which realistically suits your experience, needs and goals.

We make every effort to ensure that our puppies are free from any inherited defects, by screening our breeding stock for those problems common to our breed. However, due to complex genetic interactions and environmental factors beyond our control, we cannot guarantee that a puppy purchased from us will be completely free of genetic disorders. If, at any time, your Aussie is diagnosed with any health problems, genetic or otherwise, we must be notified immediately of the full details so that we can make every effort to help with the situation. Before the puppies go to their new homes, they will be checked for Iris Coloboma, Cataracts or CEA (Collie Eye Anomoly) and at the age of 6 weeks they will be vaccinated against Parvo and Canine Distemper and will be fully checked by a veterinarian.

And remember....